Giới thiệu‎ > ‎

Giới thiệu về Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên

đăng 02:44 8 thg 9, 2016 bởi leanhhuy@ukh.edu.vn   [ đã cập nhật 19:56 24 thg 10, 2016 ]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng thường xuyên là đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Khánh Hòa, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lí và tổ chức thực hiện công tác đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên của Nhà trường theo đúng quy định của Nhà nước và quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2. Trung tâm có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Tiếp nhận nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên tại Trường và nhu cầu liên kết đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên ở các địa phương để tham mưu cho Ban Giám hiệu quyết định chỉ tiêu đào tạo hàng năm và phân phối số lượng lớp đào tạo phù hợp;
  - Xây dựng quy trình tổ chức mở lớp liên kết đào tạo các hệ Liên thông, Bằng hai, Vừa làm vừa học với các cơ sở ngoài Trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt;
- Soạn thảo hợp đồng đào tạo, liên kết đào tạo với các cơ sở ngoài Trường, trình Hiệu trưởng ký;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tuyển sinh các hệ Bằng hai, Vừa làm vừa học theo chỉ tiêu, quy trình đã được duyệt;
- Chủ động phối hợp với các Khoa chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo; giáo trình, tài liệu giảng dạy; kế hoạch dạy- học các ngành/hệ do Trung tâm đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trường Đại học Khánh Hòa; Tổ chức thẩm định chương trình đào tạo báo cáo Hội đồng Khoa học Trường xét duyệt.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên (liên kết và tại Trường) đáp ứng nhu cầu của người học, yêu cầu của địa phương, phù hợp với năng lực của Trường; Phối hợp với với các phòng chức năng, tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy và học tập theo quy định.
- Thực hiện quản lý người học, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi người học;
- Quản lý và sử dụng hiệu quả lao động và tài sản được giao theo quy định của pháp luật hiện hành và của Nhà trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng do Ban Giám hiệu giao.

Comments